Privacy Policy

Polityka prywatnosci (plików cookies)

serwisu www.3dmotioncontrols.com

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach (cookies).

2. Pliki (cookies) sa plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.3dmotioncontrols.com jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki (cookies) oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu www.3dmotioncontrols.com wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się tez do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne sa tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inna stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptacje zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawca (np. operatorom serwisów Google, Facebook, LinkedIn).

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Privacy Policy (cookies)

website www.3dmotioncontrols.com

1. The Website collects automatically only information contained in files (cookies).

2. Files (cookies) are text files, which are stored in the terminal device of the website user. They are designed to use the pages of the website. First of all, they contain the name of the website of their origin, their unique number, the time of storage on the terminal device.

3. The operator of the website www.3dmotioncontrols.com is an entity placing cookies on the end device of its user and having access to them.

The operator of the website www.3dmotioncontrols.com uses files (cookies) for the purpose:

a) adjust the content of the website to the individual preferences of the user, first of all, these files recognize his device in order to display the website in accordance with his preferences;

b) preparing statistics to help learn about the preferences and behavior of users, the analysis of these statistics is anonymous and allows to adjust the content and appearance of the service to prevailing trends, statistics are also used to assess the popularity of the website;

c) the possibility of logging in to the service;

d) maintain the user’s login on each subsequent page of the service.

5. The website uses two basic types of files (cookies) – session and permanent. Session files are temporary, they are stored until leaving the website (by entering another website, logging out or switching off the browser). Permanent files are stored in the user’s final device until they are deleted by the user or for the time resulting from their settings.

6. The user can at any time change the settings of his browser to block the use of cookies or each time to obtain information about their placement in his device. Other available options can be checked in the settings of your web browser. Please note that most browsers are set by default to accept the storage of cookies on your device.

7. Changes to the settings on your web browser may restrict your access to certain features of the website.

8. Files (cookies) used by the service (placed in the end user’s device) may be shared with its partners and cooperating with the advertiser (e.g. operators of Google, Facebook, LinkedIn).

9. Information about the settings of Internet browsers are available in its menu (help) or on the website of its manufacturer.